Einsiedler Oktoberfest
19. September 2020
7:30 pm
09123 Chemnitz